ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (การเขียนติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ผศ. ดร. ณัฐวิภา วิริยา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ธุรกิจการให้บริการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก ประชาชน ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว และโรงแรม ดังนั้นการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำาคัญมากเพราะในการดำาเนินธุรกิจ จำาเป็นต้องมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรรวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่าง องค์กรและลูกค้า ซึ่งการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล แฟกซ์ และบันทึกย่อ เป็นต้น การเรียนรู้ที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้ 1. เรียนรู้รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ ประกอบด้วย การจองโรงแรม การยกเลิกการจอง การร้องเรียนการให้บริการ การตอบกลับจดหมายร้องเรียน การชื่นชมการให้บริการ การตอบกลับจดหมายชื่นชม การเสนอการให้บริการ และการติดตามให้ชำระหนี้ 2. เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสานวนที่ใช้ ในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้