ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า)
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ผศ. ดร. ณัฐวิภา วิริยา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การเขียนติดต่อสื่อสารเป็นสื่อที่สำคัญที่ใช้ติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า การวางแผนการดำเนินงาน หรือการบริหารงานภายในองค์กร บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจขององค์กรนั้นประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน และได้กำไรอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการประกอบการนั้น ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการฝึกการเขียน เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสำนวน ที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่แทบทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกัน ได้แก่ การถามข้อมูลสินค้า การสั่งสินค้า การแจ้งปัญหา การส่งสินค้า การร้องเรียน การขอคืนเงิน การขอเปลี่ยนสินค้า การขอโทษลูกค้า และการแสดงความยินดี