ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (การเขียนภาษาอังกฤษในสำนักงาน)
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ผศ. ดร. ณัฐวิภา วิริยา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในองค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนยังเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้แก่องค์กรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเหตุนี้ทักษะการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นต่อการสื่อสารระหว่างองค์กรและในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสำานวน ที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารในสำนักงานในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนจดหมายสมัครงาน การแจ้งข้อมูล การนัดหมายการประชุม การยืนยันการนัดหมาย การยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย การเชิญเข้าร่วมสัมมนา การตอบกลับจดหมายเชิญ การแสดงความขอบคุณ การแนะนำพนักงานใหม่ การแจ้งบุคลากรเกษียณอายุ การตักเตือน และการประกาศหยุดงาน